ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
                       Webshop szolgáltatás igénybevétele tárgyában 

Hatályos: 2022. október 03. napjától

Általános rendelkezések
A Szolgáltató adatai
A Szolgáltató neve: KOLPA SAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye és postai címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 105.
Nyilvántartó Hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: 01-09-708170
Adószáma: 12883541-2-42
E-mail címe: info@kolpa.hu
Honlapjának címe: www.kolpa-san.hu
Telefon: +36 70 850 5097

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató, valamint az internetes vásárlást (vagy: webshop szolgáltatás) igénybe vevő természetes személy vagy jogi személy (továbbiakban: Vevő) között, a szolgáltató által előállított és forgalmazott termékek megvásárlására vonatkozó feltételeket.

Vevő a webshop szolgáltatás igénybevétele esetén köteles a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadni.
Vevő a rendelés megküldésével fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint hozzájárult.

A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a Vevő által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják.
Az adott termék Vevő általi megrendelése esetén a Vevő által megadott személyes adatok és a megrendelés tartalma a Vevő által kiválasztott Kereskedő részére kerül automatikusan megküldésre. A megrendelés leadását követően jogviszony a Vevő és az általa kiválasztott Kereskedő között jön létre, melynek eredményeképp a Szolgáltató a Vevő által megadott személyes adatokat a megrendelés leadását követő 30 napon belül automatikusan törli a nyilvántartásából.

A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre. Amennyiben a Szolgáltató idegen nyelvű tájékoztatót is alkalmaz a web oldalán, a Felek közötti jogviszonyra a magyar nyelvű szabályok az irányadóak.

A 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 11.§-szerinti, a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás

A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt az alábbi adatokról:
- A Szolgáltatás, azaz a termékek és azok részletes leírása megtalálhatók a www.kolpa-san.hu oldalon.
– A Szolgáltató neve az I. pontban található
– A Szolgáltató székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban található.
– A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt székhely.
– A szerződés szerinti termékért, szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás teljes összegét a vásárlási felület „kosár” oldala tartalmazza.
– A teljesítés feltételei, mint (i) rendelés menete, (ii) vételár és fizetés, (iii) fuvarozás és a szállítási határidő (iv) panaszkezelés:
– A rendelés menete: A webshopban a kiválasztott terméket a Vevő a Webshop kosarában állíthatja össze. A kosár tartalmának megrendeléséhez a Vevőnek meg kell adnia személyes adatait az alábbiak szerint:
- név
– e mail cím
– telefonszám.
– számlázási cím
– szállítási cím

A Szolgáltatót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semmilyen felelősség nem terheli.

A fenti kötelező adatok megadásával, valamint az ÁSZF elfogadásával és a megrendelés véglegesítésével a Vásárló kijelenti, hogy cselekvőképes nagykorú állampolgár/ vagy érvényesen bejegyzett (jogképes) gazdasági társaság, valamint a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja.
A Vevő által ily módon leadott megrendelés automatikusan a Vevő által a megrendeléskor kiválasztott Kereskedő részére kerül továbbításra melynek eredményeképp ezen ponttól szerződéses jogviszony a Vevő és az általa kiválasztott Kereskedő között jön létre.


- vételár, fizetési módok: A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve ÁFA-val növelten. A termék ára nem tartalmazza a szállítási költséget.

A Webshopban megrendelhető termékek mellett feltüntetett árak változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és visszaigazolt termék árát nem érinti.

A fizetési módok vonatkozásában a Vevő által kiválasztott Kereskedő Általános Szerződési Feltétele az irányadóak.

(iii) fuvarozás és a szállítási határidő: A Vevő által kiválasztott Kereskedő Általános Szerződési Feltétele az irányadó.
(iv) panaszkezelés: Vevő panaszt az általa kiválasztott Kereskedőnél tehet a Kereskedő Általános Szerződési Feltétele által szabályozott módon.

Elállás joga: Az ÁSZF szerinti Szolgáltatás igénybevétele esetén a Vevőt megilleti a Kormányrendelet 20.§-a szerinti elállási jog. Vevő a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől, elállási jogát a kiválasztott Kereskedő irányába gyakorolhatja a Kereskedő Általános Szerződési Feltétele által szabályozott módon. A jelen pont szerinti elállási jog a Vevőt csak sérülésmentes és bontatlan termék esetén illeti meg.

Jótállás, kellékszavatosság és jogszavatosság szabályai: Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatót terhelő kötelező jótállás keretében a jótállási időn belül kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Kellékszavatosság alapján a Vevő kijavítást, kicserélést, illetve, ha annak teljesítése lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás visszatérítését. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 15 napon belül bejelenteni az általa kiválasztott Kereskedőnél.
A hibabejelentés módját és annak szabályrendszerét a Vevő által kiválasztott Kereskedő Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák.

A Vásárló adatai
A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a rendszerben. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő károkért.

Vegyes és záró rendelkezések
A Szolgáltató jogosult alvállalkozót, adatfeldolgozót igénybe venni, amely közreműködők magatartásáért sajátjaként felel.

A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás használatából, igénybevételéből eredően okozott semmilyen közvetett, következményi károkért beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot, a jó hírnév sérelmét, használati-, adat-, vagy egyéb immateriális veszteségeket. Szolgáltató a bizonyított jogellenes károkozása esetén kártérítési felelősségét a megvásárolt termék értékének erejéig korlátozza.

A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezése során a magyar jog, különösen a Ptk., rendelkezései az irányadóak.