Adatkezelési Tájékoztató

KOLPA SAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Hatályos: 2022. október 03. napjától

  1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) a KOLPA SAN Kereskedelmi és Szolgáltató („KOLPA SAN”) által kezelt, azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely (az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete – „GDPR” – szerinti) személyes adat kezelésére vonatkozik.

A KOLPA SAN Kft. címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 105.
A KOLPA SAN Kft. cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-708170
A KOLPA SAN Kft. telefonszáma: +36070 850 5097
A KOLPA SAN Kft. email címe: info@kolpa.hu
A KOLPA SAN ft. képviselője és elérhetőségei: Herzenjak Adorjan Kornelija, email címe: info@kolpa.hu

Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná www.kolpa-san.hu weboldalt, vagy valamilyen adatot a jelen Tájékoztató szerint átadna, kérjük lépjen kapcsolatba a KOLPA SAN Kft.-vel a fenti elérhetőségek valamelyikén.

  1. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

A KOLPA SAN Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti- vagy munkavállalói igény, új adatkezelési cél, újonnan felfedezett biztonsági kockázat miatt, vagy az érintett személyek visszajelzése miatt szükség van.

  1. A Tájékoztató megismerése és elfogadása

Az érintettek a vonatkozó személyes adatokat minden esetben az irányadó jogszabályokkal összhangban kötelesek a KOLPA SAN Kft. rendelkezésére bocsátani. Így különösen, megfelelő és tájékozott hozzájárulással vagy egyéb jogalappal kell rendelkezzenek a személyes adatok átadására A KOLPA SAN Kft. nem felelős az érintettek fenti kötelezettségvállalásának, valamint kijelentésének megszegéséből esetlegesen származó károkért, veszteségért vagy sérelemért.

Kérjük, hogy a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célokkal összefüggésben minden esetben hatályos személyes adatokat adjanak meg számunkra és harmadik felek számára.

Kérjük továbbá, hogy a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célokkal összefüggésben csak a legszükségesebb személyes adatokat bocsássák rendelkezésünkre.

Tilos a KOLPA SAN Kft. tevékenységével összefüggésben eljáró személyek személyes adatait jogellenes módon felhasználni, például az érintett személyek személyes adataival visszaélni, az érintettek zaklatására használni, vagy jogszerűtlenül továbbítani, illetve nyilvánosságra hozni. A fenti védelem alá tartoznak különösen a KOLPA SAN Kft. munkatársainak, ügyintézőinek kapcsolattartási adatai.

Az egyes adatkezelések célja és időtartama alapvetően az alábbi jogszabályok alapján került meghatározásra:

„Ptk.” – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

  1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
  2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
  3. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

A KOLPA SAN Kft. által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az alábbi táblázatban kerül bemutatásra.

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatok köre Adatmegőrzési idő

A KOLPA SAN Kft www.kolpa-san.hu web oldaláról történő megrendelés továbbítása a Vevő által kiválasztott Kereskedő részére.
Az érintett személy önkéntes hozzájárulása név
email cím
telefonszám
számlázási cím
szállítási cím
A vevő általi megrendelést követő 30 napon belül a megadott személyes adatok automatikusan és visszavonhatatlanul törlésre kerülnek a KOLPA SAN Kft által mindenkor megbízott tárhelyszolgáltató által.

  1. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok
  2. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülőktől ehhez engedélyt kértek.

Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (például törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy, akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Ezzel kapcsolatban a KOLPA SAN Kft.-ét semmilyen felelősség nem terheli.

  1. Adatbiztonsági intézkedések

A KOLPA SAN Kft. az általa kezelt személyes adatokat az információkhoz való hozzáférés korlátozásával védi. Például csak azon személyek férhetnek hozzá az adatokhoz, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges.

7 Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a KOLPA SAN Kft. ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az Ön részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Ön kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Ön személyazonosságát.

A KOLPA SAN Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

7.1 Az Ön hozzáférési joga

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
az Ön joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

7.2 A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

7.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

7.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen;

Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

7.5 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

A KOLPA SAN Kft. minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

7.6 Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a KOLPA SAN Kft., ha:

az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

7.7 A tiltakozáshoz való jog

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

7.8 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím:1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

7.9 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

7.10 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.

  1. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

Az Adatkezelő a weboldalán cookie-kat (továbbiakban: süti) alkalmaz. A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak a webes böngészőben. A sütik hasznosak, mivel engedélyezik a weboldalnak, hogy felismerje a felhasználói eszközt és ezáltal egy hatékonyabb, személyre szabott felhasználó élményt nyújtson.
A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes adatokat és információkat, továbbá, nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására.
A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a felhasználó eszköze tárol.
A cookiekat a szerver oldali szolgáltatók generálják a honlap interneten való jobb megjelenése, és optimális működése érdekében. A honlap tulajdonosa, az Adatkezelő, cookiek működéséért csak a honlapra látogatók tájékoztatása erejéig felelős. Néhány cookie a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

Az Adattkezelő honlapján használt cookie-k főbb jellemzői:
Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett a honlapra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató által használt eszközt és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.
Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor, a figyelmeztetőablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

A cookie-nak számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolható: (i) ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során ( pl internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, (ii) másik az állandó cookie, (pl egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt.

A felhasználó hozzájárulását igénylő cookie esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Azonban nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy linken keresztüli utalás a teljes tájékoztatás elérhetőségére.
Az Adatkezelő weboldalának első alkalommal történő meglátogatásakor megjelenik egy süti banner. Ha a felhasználó az „elfogadja” gombra nyom, vagy tovább folytatja a honlap látogatását, úgy elfogadja a sütik használatára vonatkozó irányelveket.

Az Adatkezelő honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
látogató által használt IP cím
a böngésző típusa
a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv)
látogatás időpontja
a meglátogatott funkció, vagy szolgáltatás
A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

Az Adatkezelő honlapján alkalmazott sütik:

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Ezen sütik elengedhetetlenek ahhoz, hogy a weboldal megfelelően működjön, ezek teszik lehetővé a weboldal különböző részei közötti navigálást és bizonyos funkciók használatát. Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv 13/A§ (3) bekezdése.
Az adatkezelés időtartama: kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet
végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik ezen fajtája automatikusan törlődik a számítógépről.

Használatot elősegítő sütik (funkcionális sütik):

A funkcionális sütik a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy a felhasználó milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, megjegyzi a felhasználó korábbi döntéseit (pl. a felhasználó választott jelszava, választott nyelv), ily módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhat a felhasználónak.
Ezen sütik lehetnek belső és külső sütik.
Külső sütik, vagy harmadik feles sütik: Az Adatkezelő honlapján más szolgáltatók linkjei is megtalálhatók,- pl Facebook, youtube video linkje- amelyek az adott oldalra irányítanak. Ezen oldalak is sütiket használnak, amelyekre a vonatkozó szabályokat az adott oldalon lehet megtalálni. Az Adatkezelő nem ellenőrzi harmadik felek oldalait, így nem felelős más külső weboldal tartalmáért.
Az adatkezelés jogalapja: a honlap látogató önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5.§ (1) bek a.) pont)
Az adatkezelés időtartama: 6 hónap

Analitikai, vagy teljesítményt biztosító sütik
Ezen sütik abban segítenek, hogy az Adatkezelő megkülönböztesse a honlap látogatóit és adatoka gyűjtsön arról, hogy a látogatók, hogyan viselkednek a weboldalon. Ezen sütik nem gyűjtenek a felhasználót azonosítani képes információt, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják.
Ilyen sütik az alábbiak:
Google Adwords cookie: Amikor az Érintett meglátogatja a honlapot, az Érintett cookie azonosítója hozzáadódik a remarketing listához. A Google cookie-kat (pl. a NID és SID cookie-kat) használ a Google-termékekben, így például a Google keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Érintett legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel, vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait.
Az AdWords konverziókövetés funkciója is cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint.
A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. Ezen a sütik segítenek abban, hogy az erre épülő statisztikákból az Adatkezelő megtudja, hogy az Érintett mely termék/szolgáltatás után érdekélődik.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a honlapok és alkalmazások tulajdonosainak, (Adatkezelő),hogy pontosabb képet kapjon látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookiekat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a honlap használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookieval együtt – felhasználható arra is, hogy az Adatkezelő relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és az interneten,illetve hogy fel tudja mérni, hogy a honlapon mely oldalak, azon belül melyik témák érdeklik legjobban a látogatókat.

Sütik kezelése, törlése:
A sütiket a használt böngészőprogramban lehet törölni, vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a sütik elhelyezését, ezt a böngésző beállításával lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni.
Ha az Érintett kikapcsolja a cookie-k beállítását az internetböngészőben, akkor a honlap nem minden funkciója használható teljes mértékben.

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken érhető el:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Békéltető Testületek listája